Številka OPPN v zbirki prostorskih aktov je 2754.

ODLOK osnutek: